Únik biomasy v Zemplínskej Teplici

Dátum: 08. 03. 2018

Po telefonickom nahlásení úniku biomasy v obci Zemplínska Teplica Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd vykonal dňa 01.03.2018 v zmysle § 41 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) šetrenie mimoriadneho zhoršenia vôd a zároveň v zmysle § 41 ods. 10 vodného zákona ustanovil pracovnú skupinu s ktorou vykonal dňa 01.03. a 02.03.2018 ohliadku areálu bioplynovej stanice a okolia zasiahnutej lokality až po vodný tok Teplica.

Doterajším riešením mimoriadneho zhoršenia vôd bolo zistené, že došlo k úniku znečisťujúcej látky – fermentátu z areálu bioplynovej stanice v Zemplínskej Teplici, ktorej prevádzkovateľom je EKOENERGETIKA s.r.o., Košice, na okolité plochy – cestnú komunikáciu a do vodného toku Teplica. Pri ohliadke vodného toku boli dňa 01.03.2018 zástupcom SVP, š. p. OZ Košice, vykonané odbery vzoriek vody.

Spoločnosť EKOENERGETIKA s.r.o., Košice realizuje opatrenia na zmiernenie, resp. odstránenie škodlivých následkov udalosti a opatrenia na zabránenie opakovania sa podobnej udalosti.