ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ODHAĽOVANÍ A DOKUMENTOVANÍ DELIKTOV PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Dátum: 13. 05. 2020

uzavretá medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zastúpeným prezidentom gen. Mgr. Milanom Lučanským a Slovenskou inšpekciou životného prostredia zastúpenou generálnym riaditeľom JUDr. Róbertom Ružičkom, PhD.:

Text Zmluvy