Znečistenie územia v obci Rudina

Dátum: 12. 02. 2020

Informácia o šetrení znečistenia spôsobeného ropnými látkami v obci Rudina dňa 27.01.2020


Dňa 27.01.2020 inšpektori IŽP Žilina, odboru inšpekcie ochrany vôd a odboru inšpekcie odpadového hospodárstva šetrili znečistenie spôsobené ropnými látkami, ktoré bolo spôsobené únikom opotrebovaného oleja z nelegálne umiestnených skladovacích nádob v obci Rudina na teleso poľnej cesty v plošnom rozsahu 4m x 1m. 

Z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť pôvodcu uloženého odpadu ako aj na očakávanú zrážkovú činnosť, starostka obce Rudina dňa 27.01.2020 za účasti pracovníkov IŽP Žilina zabezpečila odstránenie kontaminovanej časti telesa poľnej cesty mechanizmom JCB. Zároveň starostka obce zabezpečila aj návoz čistej zeminy na teleso poľnej cesty a uviedla ju do pôvodného stavu. 

Za pomoc pri odstraňovaní znečistenia starostka obce Rudina Ing. Anna Mičianová, listom zo dňa 10.02.2020, okrem iného poďakovala aj inšpektorom IŽP Žilina Ing. Gabriele Ganse a RNDr. Martinovi Petrášovi za ich odborný prístup a neoceniteľné rady pri odstraňovaní znečistenia.


List starostky obce Rudina