Znečistenie vodného toku Malý Dunaj

Dátum: 14. 06. 2018

Dňa 8.6.2018 v čase 15,00 hod. bol telefonicky od člena MoSRZ Bratislava II.  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava (ďalej len „inšpekcia“) nahlásený spozorovaný úhyn rýb na vodnom toku Malý Dunaj v oblasti Tomášov, následne Obvodné oddelenie PZ SR Bernolákovo telefonicky oznámilo, že uhynuté ryby boli spozorované aj v obci Zálesie. 

Zástupca inšpekcie podľa § 41 ods. 10 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon ) v znení neskorších predpisov vykonal dňa 08.06.2018 tvaromiestnu obhliadku predmetnej lokality vodného toku Malý Dunaj (od miestnej časti Bratislava - Vrakuňa po obec Tomášov). Vykonanou ohliadkou bol zistený výskyt uhynutých rýb vo vodnom toku Malý Dunaj. Ďalej bolo zistené, že v dňoch 06.06. – 07.06.2018 boli nepriaznivé klimatické podmienky v Bratislave a jej okolí  - vysoké teploty ovzdušia ako aj vodných tokov a silné prívalové dažde s intenzívnymi  zrážkami, v dôsledku ktorých došlo k zatopeniu viacerých komunikácií. V dôsledku vysokej zrážkovej činnosti bol enormne zvýšený aj prítok odpadových vôd do Ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni, v dôsledku čoho došlo aj k odľahčovaniu odpadových vôd z predmetnej čistiarne v súlade s  jej schváleným prevádzkovým a manipulačným poriadkom. 

Vplyvom vyššie uvedeného došlo k deficitu kyslíka vo vodnom toku Malý Dunaj (hodnoty dňa 08.06.2018 sa pohybovali od 3,9 – 4,5 mg/l,) a k jeho zakaleniu s následným úhynom rýb.

Inšpekcia v rámci obhliadky predmetnej lokality požiadala správcu vodného toku ako aj MoSRZ Bratislava II. o odstránenie uhynutých rýb.