Znečistenie vodného toku Ťakov v meste Nováky

Dátum: 22. 03. 2018

Dňa 09.03.2018 nahlásil hospodár Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Prievidza na Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie ochrany vôd (ďalej len „inšpekcia“) znečistenie vodného toku Ťakov a jazera v k.ú. Nováky, ktoré sa prejavilo zafarbením vôd do biela vo vodnom toku Ťakov ako aj úhynom rýb. Inšpekcia predmetnú udalosť rieši  ako mimoriadne zhoršenie vôd v zmysle § 41 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon ) v znení neskorších predpisov zisťuje  príčiny a následky vzniknutej situácie so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., OZ Piešťany, Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Prievidza, Obvodného oddelenia Policajného zboru Prievidza a  spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Prievidza.

Inšpekcia za prítomnosti vyššie uvedených zástupcov vykonala dňa 09.03.2018 obhliadku vodného toku Ťakov, bezmenného vodného útvaru (jazero), ktoré vzniklo v terénnej depresii po poklese terénu v dôsledku banskej činnosť ako aj vyústenia, ktorým sú odvádzané banské vody do vodného toku Ťakov. Pri obhliadke boli odobraté vzorky vôd, ktoré boli odovzdané do akreditovaného laboratória Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Banská Bystrica.