Znečistenie vodného toku Váh v Liptovskom Mikuláši

Dátum: 09. 02. 2018

Dňa 06.02.2018 došlo v dôsledku upchatia kanalizačného potrubia k úniku mechanicko-chemicky predčistených priemyselných odpadových vôd  zo subjektu SlovTan Contract Tannery s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš do prostredia súvisiaceho s podzemnými vodami a následne priesakmi do kanalizácie odľahčovaných odpadových vôd verejnej kanalizácie  mesta Liptovský Mikuláš (OK 4 A Priemyselná ulica) a ňou do povrchového toku Váh. Zásahom jednotky Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš dňa 06.02.2018 bolo vypúšťanie odpadových vôd   do povrchových vôd zastavené. Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina rieši predmetnú udalosť ako mimoriadne zhoršenia vôd v zmysle ustanovení § 41 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon ) v znení neskorších predpisov, zisťuje  príčiny a následky vzniknutej situácie. Dňa 07.02.2018 pri obhliadke miesta nebol zistený únik priemyselných odpadových vôd do povrchového toku. Subjekt SlovTan Contract Tannery s.r.o. už od 06.02.2018 realizuje opatrenia na zmiernenie, resp. odstránenie škodlivých následkov udalosti a opatrenia na zabránenie opakovania sa podobnej udalosti.