Odpady

Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva

Oblasti pôsobenia: 

 1. kontroly pôvodcov a držiteľov odpadov podľa zákona o odpadoch 
 2. kontroly zberu a výkupu odpadov podľa zákona o odpadoch 
 3. kontroly prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov a zariadení na zneškodňovanie odpadov podľa zákona o odpadoch 
 4. kontroly povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa štvrtej časti zákona o odpadoch
 5. kontroly povinností týkajúcich sa jednorazových plastových výrobkov podľa zákona o odpadoch
 6. kontroly nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom podľa zákona o odpadoch 
 7. kontroly cezhraničného pohybu odpadov (ďalej len „CPO“) podľa zákona o odpadoch, vrátane rozhodovania podľa § 106 písm. c) zákona o odpadoch 
 8. kontroly držiteľov zásob perzistentných organických látok podľa zákona o POPs
 9. kontroly povinností podľa zákona o poplatkoch 
 10. kontroly povinností podľa zákona o  ZUŠ informácii o ŽP
 11. kontroly držiteľov odpadu z ťažobného priemyslu podľa zákona o odpade z ťažobného priemyslu v rozsahu požiadaviek MŽP SR 
 12. kontroly povinností podľa zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 13. kontroly prevádzok, ktorým bolo udelené integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) – oblasť odpadového hospodárstva