Kontrolná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva

Oblasti pôsobenia: 

 • Kontroly pôvodcov a držiteľov odpadov
 • Kontroly prevádzkovateľov zariadení na zber a výkup odpadov
 • Kontroly prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov a zariadení na zneškodňovanie odpadov
 • Kontroly povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov
 • Kontroly nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 • Kontroly cezhraničného pohybu odpadov
 • Kontroly držiteľa zásob perzistentných organických látok
 • Kontroly povinností podľa zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
 • Kontroly povinností podľa zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
 • Kontroly držiteľa odpadu z ťažobného priemyslu
 • Operatívne kontroly