Európska legislatíva

Európske predpisy

  • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení (Nariadenie o preprave odpadu) 
  • Nariadenia (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.4.2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS v platnom znení...
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k Nariadeniu do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov cez štátne hranice...
  • Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom v platnom znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES  
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom v platnom znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES  
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom v platnom znení smernice Európskeho parlamentu