Európska legislatíva

Právne predpisy EÚ

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 2019/1021  z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v platnom znení

Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo  IIIA k Nariadeniu do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov cez štátne hranice v platnom znení

Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom v platnom znení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra  2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom v platnom znení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

Nariadenie Komisie  (EÚ) č. 715/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom v platnom znení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

Nariadenie Komisie  (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc