Slovenská legislatíva

Právne predpisy SR 
 • zákon o odpadoch 
  • vyhlášky 
   • Evidenčná vyhlášky 
   • Vykonávacia vyhláška 
   • Katalóg odpadov 
   • Vyhláška o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti   
   • Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 
 • zákon o poplatkoch   
 • zákon o POPs   
  • vyhlášky  
 • zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
  • vyhlášky   
   • Vyhláška MŽP SR č. 255/2010 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí... 
  • vyhlášky 
   • Vyhláška MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov