Environmentálne označovanie

Environmentálne označovanie produktov je dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky na ochranu životného prostredia, ktorého cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu výroby a spotreby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje prostredníctvom podpory a uprednostňovania výrobkov a služieb s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie

V podmienkach Slovenskej republiky sa environmentálne označovanie realizuje od roku 1997 prostredníctvom národnej schémy na udeľovanie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“. Podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej environmentálnej značky upravuje zákon č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.                                           

Od roku 2004 majú žiadatelia možnosť získať aj európsku environmentálnu značku Environmentálna značka EÚ (predtým „Európsky kvet“). Udeľovanie európskej environmentálnej značky sa vykonáva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ.

Medzi produkty, ktorým nie je možné udeliť environmentálnu značku patria: 

  • nápoje, potraviny,  
  • humánne a veterinárne lieky, zdravotné pomôcky,   
  • výrobky obsahujúce chemické látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické podľa nariadenia EP a R (ES) č. 1272/2008 a výrobky obsahujúce látky podľa článku 57 nariadenia EP a R (ES) č. 1907/2006 (REACH),   
  • produkty, ktoré sú vyrobené procesmi pravdepodobne výrazne škodlivými pre človeka alebo životné prostredie,  
  • produkty, ktoré nepredstavujú významný objem predaja a obchodu na vnútornom trhu.

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálneho označovania produktov je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je zároveň príslušným orgánom pre proces európskeho environmentálneho označovania.