Slovenská legislatíva

Zoznam platných právnych predpisov v oblasti environmentálneho označovania produktov

          Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov

         Zákony, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z.:

  •   Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  •   Zákon č. 515/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblastistarostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskejrepublike

  •   Zákon č. 217/2007 Z. z., ktorým sa mení adopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

  •   Zákon 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  •   Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 258/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov

    Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 258/2003 Z. z.:

     Zákon 217/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

page1image12608

Aktualizované dňa 31.03.2020

Kontakt: RNDr. Tatiana Horecká, PhD. hlavná inšpektorka
Tel.: +421 2 593 04 150 e-mail: tatiana.horecka@sizp.sk