Priestorové informácie - INSPIRE/NIPI

INSPIRE je iniciatívou Európskej komisie a členských štátov Európskej únie ako aj krajín EFTA. Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14. marca 2007 s cieľom vytvoriť legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov.

Základné princípy INSPIRE:

  • údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni kde sa to deje najefektívnejšie
  • možnosť kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi užívateľmi a aplikáciami
  • priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy sú používané ďalšími úrovňami
  • priestorové údaje sú dostupné za podmienok, ktoré neobmedzujú ich rozsiahle používanie
  • užívateľsky prístupné vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie vhodnosti ich použitia na daný účel a uvedenie informácie o podmienkach, ktoré musia byť splnené pre použitie údajov

V Slovenskej republike je smernica INSPIRE transponovaná do zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov

Ku tomuto zákonu bola vydaná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie