Ovzdušie

Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia

 • kontroluje
  • kvalitu vyrábaných, dovážaných a predávaných palív a kvalitu regulovaných výrobkov, na tento účel odoberá vzorky a zabezpečuje ich analýzy,
  • súlad prevádzky stacionárnych zdrojov s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom  a obcou,
  • dodržiavanie emisných limitov na  stacionárnych zdrojoch vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi meraniami,
  • reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, kalibrácie, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, dodržiavanie zásad výkonu oprávneného merania, náležitosti a požiadavky vyhotovovania správy o oprávnenej technickej činnosti a protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií a dodržiavanie osobitných podmienok oprávneného merania,
  • dodržiavanie povinností prevádzkovateľov, podnikateľov a odborne spôsobilých osôb, ktorí nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi (F-plynmi), výrobkami a zariadeniami,
  •  dodržiavanie povinností podnikateľov a odborne spôsobilých osôb, ktorí nakladajú s látkami narúšajúcimi ozónovú vrstvu Zeme, výrobkami a zariadeniami,
 • posudzuje
  •  na vyzvanie ministerstva spôsobilosť oprávnených osôb a zodpovedných osôb vykonávať oprávnené merania emisií, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií so špecifikovanými požiadavkami vrátane vykonania skúšky zodpovedných osôb,
 • spolupracuje
  • s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii  a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností