Dohovor CITES a Európska únia

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známy tiež pod skratkou Dohovor CITES  (Convention  on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), bol podpísaný 3.marca 1973 vo Washingtone a začal platiť od 1.júla 1975. Dohovor obmedzuje obchod 
s jedincami ohrozených druhov nadobudnutých z voľnej prírody a kontroluje obchod s jedincami odchovanými 
v ľudskej opatere alebo vypestovanými v kultúre.

Bývalé Československo pristúpilo k Dohovoru CITES už 28. februára 1992 ako 116. členský štát, a Dohovor CITES tak nadobudol platnosť 28. mája  1992.Slovenská republika zabezpečila pokračovanie členstva  dňom1. januára 1993. K tomuto Dohovoru pristúpilo už 170 členských štátov sveta. 

Účelom dohovoru je postaviť medzinárodný obchod s voľne žijúcími živočíchmi a voľnerastúcimi rastlinami pod spoločnú kontrolu všetkých štátov  sveta, aby sa zabezpečila  ochrana ohrozených druhov pred úplným vyhubením. Jednotlivé druhy živočíchov a rastlín sú zaradené do príloh podľa stupňa ohrozenia. 


V prílohe CITES I sa nachádzajú druhy bezprostredne ohrozené vyhubením vo voľnej prírode. Príloha CITES II zahŕňa druhy, ktoré by mohli byť ohrozené vyhubením, keby sa obchod s nimi nereguloval. Do prílohy CITES III jednotlivé štáty aktuálne navrhujú druhy, ktoré sú ohrozené na ich území. Krajiny Európskej únie, ktoré sú tiež členmi Dohovoru CITES, prijali v súlade s článkom 14 Dohovoru do právneho poriadku Európskej únie prísnejšiu právnu úpravu ako ustanovuje predmetný Dohovor. Jednotlivé druhy uvedené v prílohách Dohovoru  CITES I,II,III zaradila Európska únia  do príloh A,B,C,D nariadenia Rady č.338/1997 (ES) o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.