Druhová karta

Druhovú kartu vedie držiteľ živých exemplárov plazov, vtákov a cicavcov  podľa prílohy č. 5 vyhlášky č.110/2005 Z.z. 

VZOR DRUHOVEJ KARTY  pdf

OZNAMOVANIE ZMIEN

  • Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č.338/97 oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte Vedeckému orgánu, ktorým je Štátna ochrana prírody SR  doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny.
  • Držiteľ exemplára druhu uvedeného  v prílohe B nariadenia Rady (ES) č.338/97  oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte  Vedeckému orgánu, ktorým je Štátna ochrana prírody SR  doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.

         -  poštou: Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán, Karloveská 63, 841 04 Bratislava.

          - elektronicky: druhovakarta@sopsr.sk alebo cites@sopsr.sk