Druhová karta

Druhovú kartu vedie držiteľ živých exemplárov plazov, vtákov a cicavcov.    pdf

         Oznamovanie zmien:

  • Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č.338/97 oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte Ministerstvu životného prostredia SR  doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny.
  • Držiteľ exemplára druhu uvedeného  v prílohe B nariadenia Rady (ES) č.338/97  oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte Ministerstvu životného prostredia SR   doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.

         Možnosť zasielania druhovej karty na e-mailovú adresu: druhovakarta@enviro.gov.sk

 Zmena od 1.1.2021 

Od 1.1.2021 sa mení  adresa na zasielanie zmien v druhovej karte exemplárov živočíchov: 

- poštou: Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán, Karloveská 3263/63, 841 04 Bratislava.

- elektronicky: druhovakarta@sopsr.sk