Kniha chovu

Evidenciu v knihe chovu a držby  vedie držiteľ živých exemplárov bezstavovcov, rýb  a obojživelníkov,  okrem
exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11  vyhlášky č.110/2005 Z.z.  

Podľa § 11 ods. 7 zákona držiteľ exemplárov živočíchov zapisuje do knihy chovu:

    

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára, ak je držiteľom  exemplára fyzická osoba, alebo názov,
   alebo obchodné meno,  sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára, ak je držiteľom  exemplára právnická
   osoba,

b) novonadobudnuté exempláre živočíchov v deň ich nadobudnutia,

c) každú zmenu v stave exemplárov živočíchov v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstvo exemplárov živočíchov, ktorých sa zmena týka,

d) vyradenie exemplárov v deň ich vyradenia z držby s uvedením  dátumu, dôvodu, hmotnosti alebo množstva
   vyradených exemplárov, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo
   miesta podnikania nového držiteľa  exemplára,

e) dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov živočíchov v deň úhynu, straty, úniku alebo odcudzenia,

f) údaj o pôvode exemplára živočícha uvedený v § 12 ods. 1, ak je známy,

g) iný údaj o chove.


Okresný úrad overuje a potvrdzuje správnosť evidencie a pravdivosť údajov pečiatkou úradu, podpisom zodpovedného  pracovníka s uvedením dátumu potvrdenia. 

Podnikateľ, ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v knihe chovu ním označenej v záhlaví slovom "obchod" oddelene od knihy chovu exemplárov živočíchov určených na iné účely.