Komerčná činnosť


Druhy zaradené do prílohy A Nariadenia (ES) č.338/97 je zakázané:
  PREDÁVAŤ
  KUPOVAŤ
  VYMIEŇAŤ
  PONÚKAŤ NA PREDAJ
  VYSTAVOVAŤ NA VEREJNOSTI NA KOMERČNÉ ÚČELY
Zoznam druhov, ktorých komerčná činnosť nie je zakázaná.

V Európskej únii vykonávať komerčnú činnosť  je možné len na základe výnimky podľa čl. 8 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) č.338/97, ktorú na území Slovenskej republiky vydáva Ministerstvo životného prostredia SR. Výnimka zo zákazu komerčnej činnosti sa vydáva formou certifikátu ( potvrdenia) a platí len na území Európskej únie.

Komerčnú činnosť možno vykonávať len s platným certifikátomPri kúpe exemplára s certifikátom by si preto mal nový držiteľ pred jeho nadobudnutím dôsledne prečítať takýto doklad, nakoľko certifikáty obsahujú rôzne podmienky ich použitia napr.:

Potvrdenie (certifikát) viazané na držiteľa

Ak je v kolónke 19 v certifikátu uvedené, že platí len na držiteľa, takýto certifikát platí len na jeden predaj, ktorý uskutočnil držiteľ, ktorý je uvedený v kolónke 1. Nový držiteľ exemplára už ďalej tento exemplár nemôže predať.
V prípade plánovaného predaja musí požiadať o novú výnimku zo zákazu vykonávania komerčnej činnosti.

Potvrdenie ( certifikát) viazané na exemplár

Ak  je v kolónke 19 certifikátu uvedené, že certifikát nie je viazaný na držiteľa, v takomto prípade je certifikát platný na viacnásobný predaj exemplára. Takýto certifikát je prenosný, na ďalších nových držiteľov.  V prípade jeho ďalšieho predaja, nový držiteľ nemusí žiadať o výnimku z komerčnej činnosti. V prípade živých exemplárov,certifikát  platí počas celého života exemplára.

Potvrdenie špecifické pre transakciu

V kolónke 20 môžu byť určené osobitné podmienky, v ktorých sa uvádza, či je potvrdenie určené pre jednu alebo viac transakcií, ako aj členský  štát, na ktorého území je platné.Potvrdenie je neplatné, ak už nie sú splnené niektoré osobitné podmienky uvedené v kolónke 20.

Potvrdenie je neplatné, ak údaj v kolónke č.2 a 4. nezodpovedá skutočnosti (miesto držby exemplára, označenie).

     POZOR ! - BREXIT