Nové povinnosti držiteľov mačkovitých šeliem

 Od 1.1.2019 zákon č.15/2005 Z.z. zavádza nové povinnosti pre držiteľov exemplárov vybraných druhov živočíchov.

EXEMPLÁRE

Neofelis nebulosa (leopard obláčikový)
Panthera leo (lev)
Panthera pardus (leopard škvrnitý)
Panthera tigris (tiger)
Uncia uncia (leopard snežný)

Povinnosti sa vzťahujú aj na jednotlivé časti týchto exemplárov ako napr. koža, kožušina, lebka, kosti, pazúre, zuby,   preparát, vnútornosti, výrobky z nich a pod.


 EVIDENČNÉ POVINNOSTI

Držiteľ exemplára je povinný viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom 

 Vzor záznamu

 Pokyny na vypĺňanie záznamu

  Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov zapíše držiteľ exemplára do záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho úhynu, kúpy alebo iného spôsobu nadobudnutia.

  Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov vyradí držiteľ exemplára zo záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho predaja alebo v deň, keď nastal iný spôsob jeho vyradenia.

   OZNAMOVACIE POVINNOSTI

  Držiteľ  exemplára oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v "zázname o nakladaní 
  s neživým exemplárom" vybraných druhov živočíchov MŽP  doručením kópie časti záznamu o nakladaní
  s neživým exemplárom s vyznačenou zmenou do 10 tich pracovných dní odo dňa zápisu zmeny. 

  Uhnutý exemplár
  Držiteľ exemplára je povinný oznámiť písomne alebo elektronicky Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky termín a miesto odovzdania uhynutého exemplára fyzickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov ( kafiléria, preparátor).
  Odovzdanie uhynutého exemplára sa vykoná pod dohľadom Štátnej ochrany prírody SR (kontakt: Ing. Tomáš Suchý, tel.: +421 901 714 122), ktorá vykoná fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia a vyhotoví
  o tom záznam o odovzdaní.


  PRECHODNÉ USTANOVENIA

  Ten, kto má k 1. januáru 2019 v držbe neživý exemplár živočícha uvedených druhov, je povinný zaslať "Záznam o nakladaní s neživým exempláromna MŽP  do 30. júna 2019.

             

VÝNIMKY

Schválený prevádzkovateľ, ktorý spracováva telá živočíchov taxidermiou (preparátor), vedie záznam
o nakladaní s neživým exemplárom v súlade s osobitným predpisom - podľa prílohy VIII nariadenia (EÚ)
č. 142/2011 v platnom znení. Povinnosť viesť záznam podľa vzoru v prílohe vyhlášky sa na neho teda nevzťahuje.

Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú záznam podľa zákona č. 206/2009 Z. z.
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. A teda ani na vyššie uvedené múzeá sa povinnosť viesť záznam podľa vzoru v prílohe vyhlášky nevzťahuje.


   Pozor - obmedzenia  !

   MŽP od 1.12.2020 MŽP SR  obmedzuje vývoz a komerčnú činnosť s vybranými druhmi