Povinnosti držiteľov mačkovitých šeliem


EXEMPLÁRE

Vybrané druhy exemplárov:  

Panthera leo (lev)
Panthera tigris (tiger)
Panthera onca ( jaguár)
Panthera uncia (leopard snežný)
Panthera pardus (leopard škvrnitý)
Neofelis nebulosa (leopard obláčikový), Neofelis diardi
Puma concolor ( puma)
Acinonyx jubatus ( gepard)                                                            
Lynx lynx (rys ostrovid)
Lynx pardinus (rys španielsky)
Lynx rufus (rys červený)


 EVIDENČNÉ POVINNOSTI

    Držiteľ vybraných druhov neživých exemplárov je povinný: 

    - viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom 
    - vyhotoviť fotodokumentáciu       

     Spôsob vypĺňania záznamu a podrobnosti o fotodokumentácii  je uvedený v § 12b zákona č.15/2005 Z.z. 
     ako aj vo vykonávacej vyhláške č.110/2005 Z.z.


     OZNAMOVACIE POVINNOSTI

    Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný oznámiť  Ministerstvu životného prostredia SR písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v zázname o nakladaní a to do desiatich  pracovných dní odo dňa zápisu zmeny.

    Držiteľ uhynutého exemplára je povinný oznámiť písomne alebo elektronicky Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky termín a miesto odovzdania uhynutého exemplára fyzickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov ( kafiléria, preparátor).
    Odovzdanie uhynutého exemplára sa vykoná pod dohľadom Štátnej ochrany prírody SR (kontakt: Ing. Tomáš Suchý, tel.: +421 901 714 122), ktorá vykoná fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia a vyhotoví
    o tom záznam o odovzdaní. 

                    


     Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, s účinnosťou k 01.12.2020 pozastavilo: 

a) vydávanie povolení na vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma okrem výnimočného účelu v jednoznačnom a preukázateľnom záujme ochrany, zachovania a záchrany populácie daných druhov vo voľnej prírode (napr. medzi licencovanými zoologickými záhradami, alebo subjektmi, ktoré sú preukázateľne zapojené do schválených medzinárodných záchranných programov, pre záchytné strediská, na vedecké účely či na účely vymáhania práva),

b) udeľovanie výnimiek zo zákazu komerčných činností s exemplármi druhov rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma zaradených do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu  s nimi v platnom znení okrem výnimočného účelu v jednoznačnom a preukázateľnom záujme ochrany, zachovania a záchrany populácie daných druhov vo voľnej prírode (napr. pre licencované zoologické záhrady, alebo subjekty, ktoré sú preukázateľne zapojené do schválených medzinárodných záchranných programov, pre záchytné strediská, na vedecké účely či na účely vymáhania práva). Prijaté opatrenia vychádzajú z princípu predbežnej opatrnosti a z požiadaviek stanovených Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), najmä rezolúcie 12.5 (Rev. CoP17), ktorá vyzýva strany, ktorých legálny domáci obchod prispieva k nelegálnemu obchodu či pytliactvu, aby prijali všetky opatrenia na jeho uzavretie, a Rozhodnutím 14.69, ktoré zaväzuje strany so zariadeniami, ktoré odchovávajú tigre na komerčné účely, aby obmedzili populáciu chovanú v zajatí iba na úroveň podporujúcu výlučne ochranu voľne žijúcich tigrov.