Povinnosti držiteľa exemplára

  Základné povinnosti držiteľa exemplára:

 • Držiteľ exemplára je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy:
  - umožniť mu vykonať podrobnú identifikáciu a označenie exemplára,
  - preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti,
  - preukázať pôvod exemplára podľa § 12 ods. 4 (živé vtáky, plazy, cicavce zaradené do príloha A),
  - preukázať spôsob nadobudnutia exemplára  podľa § 12a ods.1 a 3 ( všetky ostatné exempláre),
  - predložiť evidenciu o exemplároch podľa zákona č.15/2005 Z.z.
 • Držiteľ exemplárov je povinný uchovávať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu desiatich rokov od vykonania posledného zápisu.

     

Informačné povinnosti:

 • Podnikateľ, ktorý predáva  exempláre, je povinný podľa § 4 ods. 2 zákona na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne zverejniť: 

          a) podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených
               v prílohách A až D Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení.

          b) informácie o povinnostiach   vyplývajúcich zo zákona č.15/2005 Z.z. alebo Nariadenia Rady (ES)
               č. 338/97 v platnom znení pre kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaného exemplára.

          c) označenie chovného zariadenia ( napr. klietka,voliéra,terárium) vedeckým menom druhu exemplára, 
              jeho  zaradenie do  príloh A až D Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení, spolu  s označením  
            Chránené podľa CITES. ( účinnosť od 1.1.2019 v zmysle novely zákona č.310/2018 Z.z)

          Tieto povinnosti podľa § 4 ods. 2 zákona sa  vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo 
          prevádzkarne,  na trhových miestach a burzách; za splnenie uvedených povinností na týchto miestach 
          zodpovedá správca trhoviska alebo organizátor burzy.