preukazovanie pôvodu exemplára

Držiteľ živého exemplára vtáka, plaza cicavca, ktorý je zaradený do prílohy A nariadenia Rady(ES) č.338/97, je povinný podľa § 12 ods. 4 zákona č.15/2005 Z.z. preukázať pôvod preukazom o pôvode, ktorý vydáva okresný úrad. Príslušným okresným úradom na vydanie preukazu o pôvode je okresný úrad podľa miesta držby exemplára. V prípade zmeny držiteľa exemplára, je pôvodný držiteľ povinný odovzdať novému držiteľovi preukaz o pôvode, ktorý sprevádza exemplár počas jeho života.  

Preukaz o pôvode sa nevyžaduje, ak držiteľ preukáže pôvod exemplára platným písomným dokladom vydaným podľa právnych predpisov Európskej únie ako napr.:

Povolenie na dovoz
čl.4 nariadenia Rady (ES) 338/97
Potvrdenie ( certifikát) na vykonávanie komerčnej činnosti
čl.8 ods. 3  nariadenia Rady (ES) 338/97
Potvrdenie o osobnom vlastníctve 
čl. 37 nariadenia Komisie (ES) č.865/2006
Potvrdenie o putovnej výstave
čl. 31 nariadenia Komisie ( ES)   č.865/2006