Preukazovanie spôsobu nadobudnutia exemplára

ŽIVÉ EXEMPLÁRE

Držiteľ živého exemplára živočícha je podľa § 12a ods. 1  zákona č. 15/2005 Z.z.  povinný orgánu štátnej správy preukázať spôsob nadobudnutia exemplára "písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia",  ak ide o:

 - ryby,  obojživelníky a bezstavovce druhov uvedených v prílohe A nariadenia č.338/97(ak nemajú vydaný písomný doklad  podľa čl. 4, 8 a 9 nariadenia) a 

 - všetky živé exempláre živočíchov druhov uvedených v prílohách B až D nariadenia.

Pri každej zmene držiteľa živého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný podľa § 12a ods. 2 zákona č.15/2005 Z.z. odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj toto písomné vyhlásenie a uchovať si jeho kópiu po dobu desiatich rokov. 


NEŽIVÉ EXEMPLÁRE

Držiteľ neživého  exemplára živočíchov druhov uvedených v prílohách A až D nariadenia (ak nemá vydaný písomný doklad podľa čl. 4, 8 a 9 nariadenia),  je podľa § 12a  ods. 3 zákona č. 15/2005 Z.z.  povinný orgánu štátnej správy preukázať spôsob nadobudnutia exemplára "písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia".  

Pri každej zmene držiteľa neživého  exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný podľa § 12a ods. 4 zákona č.15/2005 Z.z. odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj toto písomné vyhlásenie a uchovať si jeho kópiu po dobu desiatich rokov.