Spôsob výplňania druhovej karty

  • Evidenciu v druhovej karte exemplára živočícha vedie každý držiteľ exemplára živého vtáka plaza cicavca. 
  • Podnikateľ,  ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v druhovej karte ním označenej v záhlaví slovom "obchod" oddelene od druhových kariet exemplárov živočíchov určených na iné účely. Ak podnikateľ prevádzkuje viac prevádzkarní, evidencia sa vedie pre každú prevádzkareň osobitne.
  • Prevádzkovateľ chovnej stanice alebo rehabilitačnej stanice vedie pre exemplár hendikepovaného chráneného živočícha evidenciu v druhovej karte ním označenej  v záhlaví slovom „rehabilitácia“ oddelene od druhových kariet exemplárov živočíchov určených na iné účely.
  • Do druhovej karty exemplára živočícha sa zapisujú údaje o držiteľovi exemplára  a exemplári živočícha. 

  • Druhová karta exemplára živočícha sa zakladá pre každý druh samostatne a každý exemplár živočícha sa zapisuje do osobitného riadka. Ak je to nevyhnutné, použijú sa ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty exemplára živočícha.    Jednotlivé kolónky druhovej karty exemplára živočícha je potrebné vyplniť takto: 

DRUH (VEDECKÉ MENO) - uvedie sa vedecké meno exemplára, pre ktorý sa vypĺňa druhová karta exemplára živočícha. 

DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov a  sídlo alebo miesto podnikania držiteľa exemplára; pri právnickej osobe aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene. Ak exemplár nie je držaný na adrese trvalého pobytu držiteľa alebo ak nie je držaný v sídle alebo mieste podnikania držiteľa, uvedie sa aj adresa miesta držby exemplára.

Príloha CITES - uvedie sa číslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín ( CITES I.,I,III).
Príloha EÚ - písmeno prílohy (A,B,C,D), v ktorej je druh uvedený podľa nariadenia Rady č.338/97.
                     

NADOBUDNUTIE - vypĺňa sa v deň nadobudnutia exemplára. 

SPÔSOB - spôsob nadobudnutia sa uvedie takto: 
a) dovoz - exemplár bol dovezený z tretej krajiny držiteľom exemplára, 
b) odchov - exemplár bol nadobudnutý držiteľom exemplára vlastným odchovom, 
c) odchyt - exemplár bol nadobudnutý držiteľom exemplára odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky, 
d) rehabilitácia - hendikepovaný exemplár bol nadobudnutý z prírodného prostredia Slovenskej republiky, 
e) kúpa - exemplár bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, 
f) zámena - exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou, 
g) dar - exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie darovaním, 
h) vypožičanie - exemplár bol nadobudnutý vypožičaním na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, 
ch) zhabanie - exemplár bol nadobudnutý po zhabaní alebo prepadnutí, 
i) nález - exemplár bol nájdený na území Slovenskej republiky,
j) vrátenie – exemplár bol nadobudnutý vrátením exemplára,
k) dedičstvo – exemplár bol nadobudnutý z pozostalosti. 

ČÍSLO DOKLADU/PREDCHÁDZAJÚCI DRŽITEĽ/PORADOVÉ ČÍSLO OTCA A MATKY V DRUHOVEJ KARTE – uvedie sa: 
a) číslo povolenia na dovoz, 
b) číslo potvrdenia Európskej únie, 
c) číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody, 
d) číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený, 
e) číslo potvrdenia o registrácii, ak bolo vydané, 
f) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa pri kúpe, darovaní, zámene, vrátení, dedičstve alebo vypožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
g) poradové číslo matky a otca odchovaného exemplára v druhovej karte, ak ide o vlastný odchov; ak je matka oplodnená insemináciou od otca v držbe iného držiteľa, uvádza sa len poradové číslo matky v druhovej karte a do poznámky sa uvedie meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania držiteľa otca. 

POHLAVIE - uvedie sa, len ak je pohlavie exemplára známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto: 
1,0 - označenie pre samca, 0,1 - označenie pre samicu. 

SPÔSOB OZNAČENIA/TEXT OZNAČENIA/DÁTUM OZNAČENIA - uvedie sa spôsob, text a dátum označenia, napríklad písmená, číslice a iné znaky. Ak je daný exemplár označený viacerými spôsobmi, napríklad krúžkom a mikročipom, na zápis sa môže použiť druhý riadok a exempláre s ďalšími poradovými číslami sa zapisujú do nasledujúceho voľného riadka.          

PÔVOD - vypĺňa sa podľa údajov v preukaze o pôvode, povolení na dovoz alebo potvrdení Európskej únie. 

ČÍSLO POP/POTVRDENIA/POVOLENIA - uvedie sa číslo preukazu o pôvode, potvrdenia Európskej únie alebo povolenia na vývoz alebo opätovný vývoz, ak bolo vydané.

VYRADENIE - vypĺňa sa v deň vyradenia exemplára z evidencie. 

SPÔSOB - spôsob vyradenia sa uvedie takto: 
a) úhyn - exemplár uhynul, 
b) vypožičanie - exemplár bol vypožičaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, 
c) dar - exemplár bol vyradený darovaním, 
d) zámena - exemplár bol vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou, 
e) vypustenie do prírody - exemplár bol vypustený do prírody po rehabilitácii alebo  v rámci záchranného programu, 
f) zhabanie - exemplár bol zhabaný alebo prepadol, 
g) vývoz - exemplár bol vyvezený do tretej krajiny držiteľom, 
h) predaj - exemplár bol predaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, 
ch) strata - exemplár ušiel, uletel alebo sa inak stratil,
i) vrátenie – exemplár bol vyradený vrátením.          

NOVÝ DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania nového držiteľa exemplára, ak ide o predaj, darovanie, zámenu, vypožičanie, vrátenie, vývoz alebo opätovný vývoz.

POZNÁMKA – uvedie sa poznámka o exemplári, ktorú držiteľ považuje za dôležitú, napríklad informácia o poddruhu, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania držiteľa otca, ak je matka oplodnená insemináciou od otca v držbe iného držiteľa. Ak exemplár uhynie a držiteľ exemplára si ho ponechá ako dermoplastický preparát v celku, uvedie sa táto skutočnosť použitím skratky "d. prep.".