Trestnoprávna zodpovednosť

 TRESTNÉ ČINY PORUŠOVANIA OCHRANY RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV 


 Skutkové podstaty trestného činu podľa § 305 ods.3 Trestného zákona:  

Kto, čo aj z nedbanlivosti rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu:    
 
 a) získa pre seba alebo obstará pre iného exemplár,

 b) drží, pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí,

 c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie exemplárov.


 

TRESTNÉ ČINY ZNEUŽÍVANIA VLASTNÍCTVA

 Skutková podstata trestného činu podľa § 248 ods. 1 Trestného zákona: 

Kto poškodí dôležitý kultúrny záujem alebo iný všeobecný záujem tým, že:
zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou alebo  zašantročí vlastnú vec alebo jej časť, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu.