Vedenie evidencie

Každý, kto má v držbe  exempláre  je povinný o nich viesť evidenciu. 

EVIDENCIA ŽIVÝCH ŽIVOČÍCHOV


Evidenciu tvorí:

 A) Druhová karta exemplára živočícha - Vzor druhovej karty

 DRUHOVÁ KARTA
  Vtáky 
Plazy
Cicavce

      

B) Kniha chovu a držby exemplára živočícha 

KNIHA CHOVU A DRŽBY
Ryby
Obojživeľníky
Bezstavovce


Vedenie evidencie o exemplárov sa považuje  za vedenie evidencie podľa  zákona č.15/2005 Z.z., iba ak sú 
v nej uvedené úplné a pravdivé údaje.

Držiteľ exemplárov je povinný uchovávať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu desiatich rokov od vykonania posledného zápisu.


OZNAMOVANIE ZMIEN


  • Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č.338/97 oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte Vedeckému orgánu, ktorým je Štátna ochrana prírody  Slovenskej republiky doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny. (§ 11 ods.2  zákona )
  • Držiteľ exemplára druhu uvedeného  v prílohe B nariadenia Rady (ES) 338/97  oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte Vedeckému orgánu, ktorým je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny. (§ 11 ods.2 zákona)

     
        Adresa: Štátna ochrana prírody SR - Vedecký orgán CITES , Karloveská 63, 841 04 Bratislava

        tel.: 02/642 839 82,  email: cites@sopsr.sk alebo  druhovakarta@sopsr.sk 


VÝNIMKY


Evidenciu exemplárov nie je povinný viesť:

  • Držiteľ exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky,  ak sa na území Slovenskej republiky nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov.
  • Držiteľ druhov, ktoré sú uvedené  v prílohe č. 11 vyhlášky MŽP SR č.110/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu
     s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    ( pôvodne príloha č. 6  vyhlášky č.110/2005 Z.z. účinnej do  31.12.2018