Zaradenie druhov do príloh A,B,C,D  v zmysle nariadenia Rady (ES) č.338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. 

Vyhľadanie druhov podľa názvu  a ich zaradenie do príloh I,II,III Dohovoru CITES  a príloh A,B,C,D nariadenia Rady (ES) č.338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.   

V prípade nejasností, či konkrétny druh spadá pod ochranu CITES, je možné sa obrátiť na Vedecký orgán CITES, Bukureštská 4, 812 35 Bratislava, telefón 02/642 839  82, email: cites@sopsr.sk