Ochrana prírody a krajiny

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI  

Čl. 44 Ústavy SR
1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné  prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

Čl. 20 ods. 3) Ústavy SR
Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

§ 17 ods. 1 zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí.
Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia 
a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.

§ 3 zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
Ustanovenie § 3 ukladá všeobecné povinnosti pri ochrane prírody a krajiny, v zmysle ktorého je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností
o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia  a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom.

  • Podnikatelia  a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
  • Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. 
  • Podnikatelia a právnické osoby sú povinní vyššie uvedené opatrenia  zahrnúť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov. 


Orgány ochrany prírody

  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  • Okresný úrad v sídle kraja
  • Okresný úrad
  • Obec