Súhlas na výrub dreviny môže orgán ochrany prírody vydať po splnení nasledovných podmienok:

Dreviny musia byť posúdené z hľadiska:

  a) ekologických funkcií dreviny,

  b) estetických funkcií dreviny,

  c) z hľadiska vplyvov na zdravie človeka.
    (§ 47 ods.3 zákona)


Súhlas na výrub drevín možno vydať  len v odôvodnených prípadoch. ( § 47 ods. 3 zákona)

Odôvodneným  prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny  podľa § 17 ods. 11  vyhlášky č. 24/2003 Z.z. je najmä preukázanie: 

 - zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú
    pravdepodobnosť prežitia,

  - nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, alebo

  - narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

So súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca.
( § 47 ods. 3 zákona)

Po vyznačení výrubu drevín.
( § 47 ods. 3 zákona)

Spôsob označovania drevín určených na výrub je podrobnejšie uvedený v § 17 ods. 13 a 14 vykonávacej vyhlášky č.24/2003 Z.z.

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny je orgán ochrany prírody  povinný prihliadať na:

  a) druh a zdravotný stav dreviny,

  b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,

  c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného
       pokoja (obdobie vegetačného pokoja je určené § 17 ods. 5 vyhlášky
      č. 24/2003 Z.z. a to od  1. októbra – do 31 marca),

  d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na
      základe  zákona (Ide napr. o podmienky stanovené napr.
      vo vyhláškach, ktorými sa ustanovujú obmedzenia v chránených
      vtáčích územiach) .

      ( § 17 ods. 10  vyhlášky č.24/2003 Z.z)

Rozhodovací  proces o vydaní alebo nevydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  V prípade, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti (neúplná žiadosť),je orgán ochrany prírody povinný vyzvať žiadateľa o výrub, aby žiadosť v určenej lehote doplnil a nedostatky odstránil.

 www.sizp.sk