Starostlivosť o dreviny

DREVINA  podľa § 2 ods. 2 písm. m) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je STROM alebo KER vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu (lesného pozemku). 

Ustanovenie § 47 ods. 2 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkovi, správcovi, nájomcovi pozemku povinnosť starať sa o dreviny a to bez ohľadu na to, či ide o súkromné, štátne alebo obecné pozemky, na ktorých drevina rastie. Prvoradým cieľom ochrany drevín je ich nepretržité udržiavanie v dobrom  zdravotnom stave tak, aby mohli plniť funkcie podľa svojho umiestnenia (napr. pôdoochranná, vodoochranná, klimatická,  krajinotvorná, rekreačná, estetická funkcia).  

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín upravuje § 22 vyhlášky  MŽP  č.170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vyhláška č. 170/2021 Z.z. nahrádza od 1.júna 2021 vyhlášku č.24/2003 Z.z.

Starostlivosť o dreviny spočíva v ich ošetrovaní  a udržiavaní, s cieľom zabezpečenia udržania alebo zlepšenia zdravotného stavu drevín, ako aj  odstraňovanie následkov ich poškodenia.

Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na zmiernenie následkov ich poškodenia. Ošetrovanie drevín sa musí vykonávať s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov. 

Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Dobrý zdravotný stav a optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä:

a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa  na výsadbu,

 b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,

c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,

d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,

e) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,

f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,

g)vykonávaním nevyhnutných mechanických, biologických alebo iných opatrení proti škodcom a chorobám,

h) ochranou drevín pred ich poškodením, najmä pri stavebnej činnosti,

i) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,

j) odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.


Spôsob ošetrovania a ochrany drevín  rieši napr.:
Slovenská technická norma  STN 83 7010 pre ošetrovanie, udržiavanie a ochranu stromovej vegetácie.
Arboristický štandart " Rez stromov"
Arboristický štandard " Ochrana drevín pri stavebnej činnosti"


Ak je výrub dreviny odôvodnený, pri vydaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona sa prihliada na to, aby sa vykonal najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára. 

Ten kto v rozpore s predpismi na ochranu prírody a krajiny poškodí alebo zničí strom alebo ker alebo ich vyrúbe, môže sa dopustiť  trestného činu § 305 ods. 1 Trestného zákona s možnosťou odňatia slobody až do 8 rokov.