Výrub drevín

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom na povolenie alebo nepovolenie výrubu je obec.  Okresný úrad rozhoduje
o výrube mimo zastavaného územia obce. 

Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o  výrube predmetných drevín.

 

 Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny
 a po právoplatnosti súhlasu na výrub
, ktorým je vykonávateľ
 výrubu povinný  sa na požiadanie preukázať ( § 47 ods.11 ).
   Zákon č.543/2002 Z.z. v § 47 ods. 4 taxatívne určuje prípady, kedy sa súhlas na výrub nevyžaduje.                            

     

Vyžaduje sa súhlas na výrub stromov

Výrub  je zakázaný

I.

stupeň ochrany

       II. - III.

stupeň   ochrany

IV.- V.

stupeň ochrany

Obvod kmeňa stromu* nad 40 cm

Obvod kmeňa stromu* nad 80 cm

       bez ohľadu          na obvod         kmeňa

             bez ohľadu             na obvod kmeňa


v záhradách a záhradkárskych osadách**

     § 47 ods. 4 písm. a)

§ 47 ods. 4 písm.c)

      §  47 ods. 5

§ 15 ods. 1 písm.e)

§ 16 ods. 1 písm.a)

Stromy, ktoré sú súčasťou
      verejnej zelene a
lebo cintorínov,           alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo  súčasť terasy alebo medze  bez ohľadu na obvod kmeňa.


                             §  47 ods. 5

Poznámka:

 * Obvod kmeňa stromu meraný vo výške 130 cm nad zemou

**To neplatí, ak stromy rastú na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie. 
    V takýchto prípadoch sa teda vyžaduje súhlas na výrub dreviny s obvodom kmeňa stromu  nad 40 cm 
nad zemou.

                                                         

                                                             Slovenská inšpekcia životného prostredia