Výrub drevín

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu drevín je obec, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad. Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto  prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o  výrube predmetných drevín (viď. § 69 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z.  účinný od 1.9.2014 ).

 

Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po   právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať ( § 47 ods. 8).
                                                                       

     PREHĽAD - STROMY

Vyžaduje sa súhlas na výrub stromov

Výrub  je zakázaný

I.

stupeň ochrany


   II. - III.

stupeň   ochrany


IV.- V.

stupeň ochrany

Obvod kmeňa* nad 40 cm

Obvod kmeňa* nad 80 cm

bez ohľadu na obvod kmeňa

bez ohľadu na obvod kmeňa


v záhradách a záhradkárskych osadách

     § 47 ods. 4 písm. a)

§ 47 ods. 4 písm.c)

      §  47 ods. 5

§ 15 ods. 1 písm.e)

§ 16 ods. 1 písm.a)


Stromy, ktoré sú súčasťou
      verejnej zelene alebo cintorínov         bez ohľadu na obvod kmeňa


                             §  47 ods. 5

Poznámka * Obvod kmeňa stromu meraný vo výške 130 cm nad zemou

                                                         

          

 PREHĽAD - KROVITÉ PORASTY

Vyžaduje sa

súhlas na výrub krovitých porastov

Výrub  je zakázaný

I.

stupeň ochrany


II.- III.

stupeň ochrany


IV.- V.

stupeň ochrany

nad 10 m2

nad 20 m2

bez ohľadu 
na výmeru

bez ohľadu na výmeru

v zastavanom území obce

za hranicami 

zastavaného územia obce

§ 47 ods. 4 písm.a)

   § 47 ods. 4 písm.a)

    §  47 ods. 5

§ 15 ods. 1 písm.e) 

§ 16 ods. 1 písm.a) 

Krovitý porast, ktorý je súčasťou   verejnej zelene alebo cintorínov   bez ohľadu na výmeru

 

                        §  47 ods. 5

                                                  Slovenská inšpekcia životného prostredia