Trestnoprávna zodpovednosť

TRESTNÉ ČINY PORUŠOVANIA OCHRANY RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV 


Skutkové podstaty trestného činu podľa § 305 ods.1 Trestného zákona:

Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu:  
 a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,
 b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie,
 c) poškodí alebo zničí prírodný biotop,
 d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh


Skutková podstata trestného činu podľa § 305 ods.2 Trestného zákona:

Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva:
neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku.


Skutkové podstaty trestného činu podľa § 305 ods.3 Trestného zákona:

Kto, čo aj z nedbanlivosti rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny
s nimi vo väčšom rozsahu:    
 
 a) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu

 b) drží, pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené živočíchy alebo chránené rastliny alebo s nimi
 
     obchoduje, alebo ich inak scudzí,

 c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených
 
    živočíchov. 


TRESTNÝ ČIN PORUŠOVANIA OCHRANY STROMOV A KROV 

Skutková podstata trestného činu  podľa § 306 ods.1 Trestného zákona:

Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu:
poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe.


TRESTNÝ ČIN ZNEUŽÍVANIA VLASTNÍCTVA

 Skutková podstata trestného činu podľa § 248 ods. 1 Trestného zákona: 

Kto poškodí dôležitý kultúrny záujem alebo iný všeobecný záujem tým, že:
zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou alebo  zašantročí vlastnú vec alebo jej časť, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu.


Trestné činy prešetrujú policajné orgány. Informácie o podozrení z páchania trestného činu je možné oznamovať na týchto telefonických číslach:

  • 09610 50156, 

  • 09610 50118, 

  • 09610 50253.