Operačný program Efektívna verejná správa

logo-op-evs-farba-svk.pnglogo-eu-esf-farba-svk.png

Názov a sídlo prijímateľa:   Slovenská inšpekcia životného prostredia, Grösslingová 7152/5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Názov projektu:                    Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o   životné prostredie

Miesto realizácie projektu:   celé územie SR

Výška poskytnutého NFP:   1 864 897,20 €

Operačný program:              Efektívna verejná správa

Prioritná os:                          1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Investičná priorita:              Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na    národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a    dobrej správy.

Špecifický cieľ:                    1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Stručný opis projektu:       Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie hlavných činností a procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej iba „SIŽP"). Cieľom projektu je nie len       odstránenie nedostatkov identifikovaných počas Analýzy mapovania procesov         organizácie, ktorú SIŽP realizovala v roku 2018, ale predovšetkým prebudovať     SIŽP na organizáciu, ktorá efektívne napĺňa svoje poslanie v súlade s prioritami     stanovenými v národných, resp. európskych strategických dokumentoch. 

                                            Krokmi potrebnými pre naplnenie tejto ambície je realizácia reinžinieringu hlavných procesov a následne aj riadiacich a podporných procesov. Samozrejmým dôsledkom  reinžinieringu procesov je aj optimalizácia riadiacich štruktúr, úprava kompetenčného modelu organizácie a úprava príslušných interných riadiacich aktov. Úspešnosť zavedenia zmien je priamo závislá na ľudských zdrojoch – zamestnancoch, ktorí budú vykonávať zmenené procesy. Štandardizovaný výkon optimalizovaných, resp. nových procesov bude zabezpečený vytvorením dostatočného priestoru pre prípravu zamestnancov formou vzdelávania. Súčasťou plánovaných zmien je aj zavedenie činností, ktoré v súčasnosti nie sú realizované v prostredí SIŽP a nie sú ani pokryté ľudskými zdrojmi. Pre tieto účely bude doplnený tím SIŽP o expertov v relevantných oblastiach. Dosiahnutie celkovej efektivity organizácie v oblasti hlavných procesov, bude podporené implementáciou informačného systému (plánovaný projekt v rámci OP II).

Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.minv.sk;


Tento projekt bol zrušený "Dohodou o mimoriadnom ukončení Zmluvy o NFP č. Z314011AFB1/D v roku 2021 po dohode s riadiacim orgánom MV SR a implementácia tohto projektu ani nezačala, čo predstavuje 0,00 EUR investície z verejných zdrojov ŠR a EŠIF.