Akčný plán zlepšovania SIŽP

SIŽP sa v implementácii modelu CAF posunula o ďalší krok vpred a má schválený Akčný plán zlepšovania ("APZ"). 

Čo predchádzalo schváleniu APZ? Dôležité bolo hneď na začiatku roka realizovať školenie členov CAF tímu so zameraním na prípravu a tvorbu plánu. Opätovne sme sa museli vysporiadať s nástrahami pandémie a realizovať tieto školenia v online prostredí. Okrem troch samostatných školení CAF tímu v januári a februári 2022 bol súčasťou vzdelávacích aktivít aj workshop pre vedúcich pracovníkov, na ktorom boli členovia vedenia SIŽP oboznámení s prípravou a tvorbou APZ. 

Nevyhnutnou súčasťou časovo náročnej práce členov CAF tímu bola redukcia námetov na zlepšovanie (výsledok procesu samohodnotenia) a ich rozpracovanie do konkrétnych opisov očakávaného stavu v budúcnosti. Samotná redukcia námetov spočívala v zlučovaní duplicít, upresňovaní definícií a následnom bodovom vážení členmi CAF tímu. Takýmto spôsobom sa nám po spoločnom odsúhlasení podarilo zadefinovať 20 kľúčových námetov na zlepšovanie. Týchto dvadsať námetov následne jednotliví členovia CAF tímu spolu s metodikom rozpracovali do opisov súčasného a želaného stavu.  

Nasledujúcim krokom bolo predstavenie rozpracovaných námetov na zlepšovanie vedúcim pracovníkom SIŽP, ktorí taktiež realizovali bodové váženie s cieľom vybrať top 10 prioritných oblastí na zlepšovanie. Takto vybrané oblasti / námety rozpracoval CAF tím do druhej úrovne, ktorá obsahovala opis konkrétnych činností, návrhy termínov realizácie a časovú náročnosť zlepšovacích projektov.

Konečným krokom bolo vybrať a schváliť 5 – 6 projektov zlepšovania s časovým harmonogramom realizácie a schváliť APZ. Samotnému schváleniu plánu predchádzal prieskum medzi zamestnancami SIŽP zameraný na výber projektov, ktorého výsledky boli do značnej miery zohľadnené pri schvaľovaní APZ.

APZ SIŽP bol schválený pánom generálnym riaditeľom Jánom Jenčom dňa 31.03.2022.