CAF projekty zlepšovania

V rámci implementácie modelu CAF na SIŽP sme začiatkom mesiaca máj iniciovali prvé tri projekty zlepšovania a pracovné nasadenie projektových tímov nabralo vysoké obrátky. V súlade so schváleným Akčným plánom zlepšovania sa jedná o nasledovné projekty:

- Efektívne nastavenie manažmentu podnetov na SIŽP
- Zabezpečenie vhodných a bezpečných pracovných podmienok pre výkon práce v teréne
- Rozvoj spolupráce s vysokými školami

Ako prvý sme rozbehli projekt „Zabezpečenie vhodných a bezpečných pracovných podmienok pre výkon práce v teréne“. Projektový tím sa skladá zo 14 zamestnancov a pracovných stretnutí sa zúčastňujú aj zástupcovia ďalších zložiek SIŽP, ktorých sa otvorené témy týkajú. Primárne sa venujeme riešeniam otázok, ktoré súvisia s nastavením nových pravidiel prideľovania a používania OOPP s dôrazom na potreby jednotlivých odborných zložiek a hľadáme spôsob zefektívnenia a zjednodušenia evidencie technického vybavenia našich inšpektorov.

Ďalším projektom zlepšovania je „Rozvoj spolupráce s vysokými školami“, kde nachádzame možnosti spolupráce s vybranými vysokými školami, s ktorými má kooperácia pre SIŽP prínos a význam. Cieľom je vzájomná výmena znalostí a skúseností, využívanie potenciálu univerzít a ich kapacít na posilnenie činnosti SIŽP, ale aj zadefinovanie nástrojov motivácie pre zamestnancov SIŽP, ktorí sa na takejto spolupráci budú podieľať. Projektu sa venuje šesť členov CAF tímu.

Projekt „Efektívne nastavenie manažmentu podnetov na SIŽP“ plynulo nadväzuje na národný projekt „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“ (IS KSED) a práca CAF projektového tímu je zameraná na modul Podnety. S dodávateľom informačného systému sa doteraz podarilo prerokovať požiadavky na centrálnu evidenciu podnetov, budúce funkcionality systému a definovať požiadavky na elektronický formulár na podávanie podnetov. Projektový tím je zložený zo siedmich zamestnancov SIŽP, pričom na niektorých aktivitách sa zúčastňujú aj ostatní zamestnanci.

V najbližšom období nás čaká príprava na tzv. Externú spätnú väzbu modelu CAF, ktorá sa uskutoční 08.09.2022. Po jej úspešnom absolvovaní nám bude udelený titul ECU („Effective CAF User“). Našou snahou však nie je iba získanie titulu, ale v prvom rade vytvorenie podmienok, ktoré zamestnancom SIŽP uľahčia každodennú prácu.