SIŽP sa pripravuje na externé posúdenie

Napriek pandémii sa nám v dňoch 28. – 30.09.2021 podarilo úspešne zorganizovať konsenzus meeting, ktorého sa okrem všetkých členov CAF tímu zúčastnil aj generálny riaditeľ SIŽP pán Ján Jenčo.

Počas stretnutia sa aktívne diskutovali doteraz nezodpovedané otázky, po vzájomnej dohode sa upravovali oblasti na zlepšovanie a nakoniec sa pristúpilo k bodovému hodnoteniu jednotlivých kritérií samohodnotiacej správy. Hľadanie konsenzu v bodovom hodnotení bolo usmerňované konzultantom p. Hrnčiarom. Zároveň sa živo diskutovalo o identifikovaných oblastiach a o možnostiach zefektívnenia existujúcich procesov. O aktívnom prístupe všetkých zúčastnených svedčí fakt, že v spoločnej práci pokračovali do večerných hodín.  


Počas októbra sa zhodnocovali výsledky z konsenzus meetingu, prebiehala aktívna komunikácia medzi konzultantom, metodikom a členmi CAF tímu. Precizovali sa jednotlivé slovné opisy v samohodnotiacej správe, sumarizovali sa dôkazy pre subkritériá tak, aby správa mohla byť predložená na interné pripomienkové konanie. Po zapracovaní pripomienok metodik prezentoval správu generálnemu riaditeľovi a garantovi. Finálna verzia samohodnotiacej správy bola metodikom vypracovaná a doručená ÚNMS dňa 16.11.2021.

Dňa 07.12.2021 nás čaká externé posúdenie na mieste, ktoré sa z dôvodu lockdownu uskutoční výlučne v online prostredí.