SIŽP začína s implementaciou modelu CAF

Slovenská inšpekcia životného prostredia s veľkými očakávaniami prijala možnosť zapojiť sa do národného projektu pod názvom Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy prostredníctvom implementácie modelu CAF.

Názov CAF je anglická skratka Common assessment framework a v preklade znamená spoločný rámec hodnotenia. Jeho účelom je zvyšovanie kvality inštitúcií verejnej správy. Je to prvý európsky nástroj manažérstva kvality, vyvinutý verejným sektorom. Model CAF je založený na samohodnotení organizácie, čo sa dá považovať za východisko pre systematický proces zlepšovania. Ide o všeobecný, komplexný, voľne dostupný a široko podporovaný model posudzovania a zvyšovania kvality verejnej správy v celej Európe, a dokonca mimo nej. V roku 2020 bolo v európskych a mimoeurópskych krajinách registrovaných viac ako 4 100 používateľov tohto modelu. Účelom  je poskytovať lepšie služby občanom, pretože práve implementácia modelu CAF pomáha zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.

Prvá vzdelávacia aktivita na pôde SIŽP bolo školenie granta a metodika projektu. Uskutočnila sa  26.03.2021 za účasti konzultanta SIŽP Miroslava Hrnčiara. 

Počas školenia sa živo diskutovalo o samotnej implementácii modelu CAF v SIŽP a o budúcom zložení CAF tímu, pozostávajúceho zo zamestnancov SIŽP. 

Dňa 21.04.2021 sa s modelom CAF oboznámil aj manažment SIŽP. Spoločného online stretnutia sa zúčastnil  generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo, hlavní inšpektori, riaditelia inšpektorátov životného prostredia a ostatní vedúci pracovníci.