Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 opii doprava logo.png

Názov projektu:                      Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie

Operačný program:                Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Prioritná os:                            7 Informačná spoločnosť

Investičná priorita:               Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania,   elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ:                       7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov; 

 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Prijímateľ:                                Slovenská inšpekcia životného prostredia, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava  

Zazmluvnená výška NFP:      5 267 324,89 €

Miesto realizácie projektu:    celé územie SR

Stručný opis projektu:         Hlavnými cieľmi projektu je zlepšenie smerovania kontrol, zvýšenie ich efektivity rozšírenie možností informovania verejnosti, v dôsledku čoho bude možné preventívne presadzovať dodržiavanie zákonov, skôr ako dôjde k závažnému poškodeniu životného prostredia. Hlavné ciele projektu sa dosiahnu zjednodušením podávania podnetov cez mobilnú aplikáciu, zvýšením miery využitia výsledkov vlastnej činnosti ako aj využitia všetkých úradne dostupných údajov, vrátane fragmentovaných údajov, spolu s racionalizáciou prevádzky IS sa dosiahne integrita výsledných dokumentov aj dostupnosť vykazovania výsledkov činnosti SIŽP, zjednoduší sa proces hlásenia meraní parametrov ŽP, umožní sa publikovanie datasetov zvolených otvorených dát, zvýši sa transparentnosť výberu kontrolovaných subjektov a vďaka tomu aj pri súčasnom nedostatku ľudských zdrojov pre odbornú činnosť, účinnosť a efektivita inšpekčnej, povoľovacej aj sankčnej činnosti významne narastie.

Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sprostredkovateľským orgánom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk .

Webové sídlo sprostredkovateľského orgánu: https://www.mirri.gov.sk/index.html .

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Zmluva o dielo č. 105/2021 je zverejnená v centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk/zmluva/6130283/ .


Partner národného projektu:

Oddelenie riadenia kvality IT, sekcia informačných technológií verejnej správy, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


Štúdia uskutočniteľnosti

Prílohy

Zapracovanie pripomienok

Schválený Zámer národného projektu


CBA (Cost-Benefit Analysis)