Komplexný systém environmentálneho dohľadu

Štúdia uskutočniteľnosti: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie

Slovenská inšpekcia životného prostredia plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“. 

Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní. 

Projekt má ambíciu vytvoriť Komplexný systém environmentálneho dohľadu. Cieľom tohto nového, technologicky podporeného riešenia výkonu kontrol je zavedenie elektronických nástrojov pre efektívny zákonný zber, spracovanie a využívanie dát a zavedenie poskytovania elektronických služieb verejnosti.

Komplexný systém environmentálneho dohľadu okrem iného umožní občanom a právnickým osobám rýchly a spoľahlivý prístup k:
· údajom z kontrolnej činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia,
· štatistickým výsledkom vykonaných kontrol,
 · možnosti nahlásenia poškodenia životného prostredia a podozrení z porušovania predpisov. 

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“ je dostupný v Meta IS s kódom su_215.

Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu:  projekt@sizp.sk do 21. januára 2019. 

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22. januára 2019 o 8:30 hod. v priestoroch ústredia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Jeséniova 17, Bratislava.

Z organizačných dôvodov prosíme potvrďte Vašu účasť odpoveďou na adresu projekt@sizp.sk do 21. januára 2019.