Komplexný systém environmentálneho dohľadu

Projekty:

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o  životné prostredie

Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie

Projekt Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie je podporovaný vyššie uvedenými projektmi a má ambíciu vytvoriť Komplexný systém environmentálneho dohľadu

Cieľom tohto nového, technologicky podporeného riešenia výkonu kontrol je zavedenie elektronických nástrojov pre efektívny zákonný zber, spracovanie a využívanie dát a zavedenie poskytovania elektronických služieb verejnosti.

Komplexný systém environmentálneho dohľadu okrem iného umožní občanom a právnickým osobám rýchly a spoľahlivý prístup k:
· údajom z kontrolnej činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia,
· štatistickým výsledkom vykonaných kontrol,
 · možnosti nahlásenia poškodenia životného prostredia a podozrení z porušovania predpisov. 

Štúdiu uskutočniteľnosti k tomuto projektu Slovenská inšpekcia životného prostredia predložila na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k tomuto projektu je dostupný v Meta IS s kódom su_215.