Komplexný systém environmentálneho dohľadu

Štúdia uskutočniteľnosti: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie

Slovenská inšpekcia životného prostredia plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“. 

Projekt má ambíciu vytvoriť Komplexný systém environmentálneho dohľadu. Cieľom tohto nového, technologicky podporeného riešenia výkonu kontrol je zavedenie elektronických nástrojov pre efektívny zákonný zber, spracovanie a využívanie dát a zavedenie poskytovania elektronických služieb verejnosti.

Komplexný systém environmentálneho dohľadu okrem iného umožní občanom a právnickým osobám rýchly a spoľahlivý prístup k:
· údajom z kontrolnej činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia,
· štatistickým výsledkom vykonaných kontrol,
 · možnosti nahlásenia poškodenia životného prostredia a podozrení z porušovania predpisov. 

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“ je dostupný v Meta IS s kódom su_215.

Verejné prerokovanie sa uskutočnilo 22. januára 2019  v priestoroch  Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Jeséniova 17, Bratislava.