Voda

Útvar inšpekcie ochrany vôd

  • plní úlohy SR v medzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraničnom zhoršení kvality vôd na hraničných tokoch a zabezpečuje prevádzku Medzinárodného varovného strediska SR v súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja,
  • kontroluje používanie chemických látok a koordinuje prenosy údajov do národného registra a Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok,
  • vykonáva štátny dozor vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií, 
  • riadi práce pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a zabezpečuje aj vlastné sledovanie vypúšťaných odpadových vôd