Mimoriadne zhoršenie vôd

SLOVENSKÁ INšPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
preberá hlásenia o mimoriadnom zhoršení alebo mimoriadnom ohrození kvality vôd a riadi práce pri jeho zneškodňovaní.

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd je náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd alebo osobitných vôd bez povolenia alebo spôsobené neovládateľným únikom znečisťujúcich látok, ktoré sa prejavujú najmä:

  • zafarbením alebo zápachom vody,
  • výskytom ropných látok alebo tukového povlaku na vodnej hladine,
  • vytváraním peny na hladine vody,
  • výskytom uhynutých rýb alebo iných vodných živočíchov,
  • výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.

Len okamžitým zneškodnením a odstránením škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd sa dajú zmierniť negatívne dôsledky a škody na povrchových a  podzemných vodách vrátane vodných ekosystémov.

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd oznámte ihneď po zistení Slovenskej inšpekcii životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia, odborom inšpekcie ochrany vôd prostredníctvom bezplatných telefónnych čísiel 24 hodín denne

  • Jednotné európske číslo tiesňového volania (Integrovaný záchranný systém) 112 
  • Hasičský a záchranný zbor        150
  • Polícia Slovenskej republiky     158

alebo priamo podľa nasledovnej územnej pôsobnosti