MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE

Dátum: 12. 05. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zahájila užšiu spoluprácu s ďalšou slovenskou univerzitou, ide Technickú univerzitu vo Zvolene (TUZVO). Dňa 10. mája 2022 podpísali rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo memorandum o spolupráci. Je to v poradí už druhá spolupráca SIŽP so zástupcami akademickej obce a jej cieľom je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania s aplikačnou praxou orgánov štátnej správy v na úseku starostlivosti o životné prostredie.

DEŇ ZEME NA SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dátum: 24. 04. 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pri príležitosti Dňa zeme, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. apríla 2022. Súčasťou bude aj tlačová konferencia, prezentácie a diskusie na aktuálne environmentálne témy. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Ján Budaj, pozvanie prijali aj štátni tajomníci MŽP SR Michal Kiča a Juraj Smatana, generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo a ďalší zaujímaví hostia, najmä z radov environmentálnych odborníkov.  Celé podujatie sa bude vysielať online na oficiálnej facebookovej stránke SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia - SIŽP | Facebook

REAKCIA SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA OBVINENIA LV VLK

Dátum: 11. 04. 2022

 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa dôsledne zaoberala všetkými podnetmi Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (LZ VLK), ktoré mali poukazovať na údajné porušovanie druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) týkajúcich sa vykonávania lesohospodárskej činnosti na lesných pozemkoch v katastrálnych územiach Olejníkov, Hertník a Livov. Dotknuté lesné pozemky sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Čergov s najnižším, teda prvým stupňom ochrany, resp. sú súčasťou aj rovnomenného územia európskeho významu, na ktorom sa uplatňuje druhý stupeň ochrany.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOORDINUJE VYŠETROVANIE OPAKOVANÝCH ÚHYNOV RÝB NA RIEKE SLATINA

Dátum: 07. 04. 2022

Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP)  počas marca opakovane privolali k viacerým úhynom rýb na rieke Slatina. Keďže sa na základe vykonaného šetrenia nepodarilo preukázať jednoznačnú príčinu, generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo zvolal za účelom koordinácie ďalšieho spoločného postupu pri ochrane Slatiny pracovné stretnutie dotknutých štátnych orgánov a ostatných organizácií vrátane zástupcov samospráv a občianskej verejnosti.

POSTUP SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI ODKALISKA POŠA BOL ZÁKONNÝ

Dátum: 27. 01. 2022

Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu spoločnosti TP 2, s.r.o., ktorá súdne napadla protokol z kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP). Krajský súd v Košiciach tým potvrdil správnosť postupu a aj závery SIŽP, podľa ktorých prevádzkovateľ odkaliska Poša vypúšťal odpadovú vodu do povrchového recipientu bez potrebného povolenia, čím porušil zákon o vodách.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Reálnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.

 Čítať viac

Tlačové správy