POKUTY ZA ENVIROMENTÁLNE DELIKTY SPOLOČNOSTI IKEA INDUSTRY SLOVAKIA S.R.O.

Dátum: 15. 06. 2021

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) právoplatne uložil v máji tohto roku spoločnosti IKEA Industry Slovakia, s.r.o., pokutu v celkovej výške 80 000 eur podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o IPKZ) 

ŠETRENÍM SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SA PREUKÁZALO, ŽE KÚPALISKO PODHÁJSKA NEMÁ OPRÁVNENIE ČERPAŤ VODU Z GEOTERMÁLNEHO VRTU A VYUŽÍVAŤ JU V BAZÉNOCH

Dátum: 29. 05. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) na základe vlastných zistení zahájila v auguste 2019 hlavný štátny vodoochranný dozor v spoločnosti GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o. Inšpektorky totiž počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých vytekala hnedo zafarbená teplá voda. SIŽP zistila, že kontrolovaný subjekt odobral podzemnú geotermálnu vodu z vrtu PO- 1 v rozpore s vydanými povoleniami orgánu štátnej vodnej správy.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZAMIETLA ODVOLANIE SPOLOČNOSTI KOLIBA, A.S., A ULOŽENÚ POKUTU V PLNOM ROZSAHU POTVRDILA

Dátum: 28. 05. 2021

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ako druhostupňový orgán,  preskúmalo v odvolacom konaní uloženie pokuty spoločnosti KOLIBA, a.s. a potvrdilo rozhodnutie prvostupňového orgánu, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava (IŽP BA), stáleho pracoviska Nitra, zo dňa 28.12.2020. Výška pokuty uložená podľa ustanovenia § 75 ods. 9 vodného zákona sa nemení, pre závažnosť previnenia spoločnosti KOLIBA, a.s. zostáva výška uloženej pokuty na sume 135 000 eur.

SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI RIEŠENÍ „KONTAJNEROVÝCH MEDVEĎOV“

Dátum: 24. 05. 2021

Minulý rok SIŽP v spolupráci so zásahovým tímom Medveď ŠOP SR skontrolovala 284 kontajnerových stojísk. Zisťovala porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého). Štyrom obciam, Národnému endokrinologickému ústavu v Ľubochni a jednému podnikateľskému subjektu bola za porušenie zákona uložená pokuta. V ostatných prípadoch, v ktorých bolo zistené porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch momentálne prebieha správne konanie o uložení pokuty. Zároveň SIŽP kontroluje plnenia nariadených nápravných opatrení.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZAČÍNA S IMPLEMENTÁCIOU MODELU CAF

Dátum: 13. 05. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) s veľkými očakávaniami prijala možnosť zapojiť sa do národného projektu pod názvom Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy prostredníctvom implementácie modelu CAF.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Reálnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.

 Čítať viac

Tlačové správy