SIŽP OPAKOVANE RIEŠI PRÍPADY NELEGÁLNEHO PREDAJA SLONOVINY

Dátum: 13. 01. 2023

Iba počas minulého roka naši inšpektori riešili desiatky prípadov predaja slonoviny prostredníctvom internetu. Najvyššiu pokutu sme uložili vo výške 5 000 €.  
 
 Pozor!!! Slovenská inšpekcia životného prostredia upozorňuje, že predaj akýchkoľvek predmetov zo slonoviny, bez preukázania spôsobu nadobudnutia či predloženia potvrdenia CITES, je porušením zákona. 
  

LEPŠIA OCHRANA OVZDUŠIA A EFEKTÍVNEJŠIE ZÁKONY

Dátum: 23. 12. 2022

Nový zákon o ochrane ovzdušia prešiel parlamentom! Pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia to znamená, že môže razantnejšie konať voči porušovateľom. 
 
 V skratke: 
 
 - širšie oprávnenia pri výkone dozoru;
 -vyššie pokuty za protiprávne činy;
 - ukladanie sankcií v skrátenom konaní pre všetky správne delikty;
 - pri včasnej úhrade pokuty, odpustenie jej časti. 

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA ODPADOV

Dátum: 19. 12. 2022

Aktuálnou a čoraz častejšou témou pre našich inšpektorov je nezákonná cezhraničná preprava odpadov na naše územie. Inšpektorát životného prostredia v Žiline odhalil minimálne 45 nezákonných cezhraničných prepráv, najčastejšie z Talianska, Nemecka či Poľska. 

CENA MINISTRA V RUKÁCH GENERÁLNEHO RIADITEĽA SIŽP

Dátum: 19. 12. 2022

Minister Ján Budaj pri príležitosti 33. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu odovzdal Cenu ministra životného prostredia SR. Medzi ocenenými bol aj náš generálny riaditeľ. 

NA STOPE OBCHODNÍKOV S REGULOVANÝMI DRUHMI

Dátum: 19. 12. 2022

Naši inšpektori zaznamenali viacero pokusov o nelegálny predaj slonoviny prostredníctvom internetu. Skúmali tiež pôvod a držbu viacerých vzácnych druhov ako puma, rys, leopard či makak. V jednom prípade sme dokonca pristúpili ku zhabaniu papagája druhu Cacatua moluccensis, ktorý je zaradený v najprísnejšie chránenej skupine exemplárov CITES.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Reálnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.

 Čítať viac

Tlačové správy