PREVENCIA PROTI VYSOKÝM POKUTÁM ZA ZNEČISŤOVANIE VODNÝCH TOKOV OBECNÝMI ČISTIARŇAMI ODPADOVÝCH VÔD

Dátum: 22. 03. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v rámci Svetového dňa vody (22.03.2021) prijala program preventívnych opatrení, aby tým zabránila častým a opakovaným znečisteniam vodných tokov z obecných čistiarní odpadových vôd (ČOV). Podľa Jána Jenča, generálneho riaditeľa SIŽP je oveľa lepšie predchádzať ekologickým haváriám, ako riešiť ich nepriaznivé dôsledky. Ďalej zdôraznil, že havarijné stavy obecných ČOV sú veľmi časté, zväčša ich spôsobuje preťaženie, neodborné zaobchádzanie, alebo zastarané zariadenie. "Plánujeme prevádzkovateľov obecných ČOV motivovať a informovať, aby finančné prostriedky investovali radšej do renovácie prevádzky, než aby sa dostali do bludného kruhu sankcionovania za opakované ekologické havárie, ktorým nebudú môcť zamedziť, pretože im neostanú finančné prostriedky na renováciu zariadenia," doplnil generálny riaditeľ Jenčo. 


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILA V ROKU 2020 REKORDNÚ POKUTU VO VÝŠKE 160 000 EUR

Dátum: 19. 02. 2021

V septembri 2019 vznikol požiar v trnavskom sklade spoločnosti CHRENeko s.r.o., v ktorom sa skladovalo 250 000 litrov znečisťujúcich látok. Po vypuknutí požiaru väčšia časť látok zhorela a časť v dôsledku hasenia vodou vytiekla na okolitý terén. Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd sa v tesnej blízkosti požiariska odhalil ešte jeden obdobný sklad, prevádzkovaný tou istou spoločnosťou. Obidva sklady sa nachádzali v areáli TAZ. Spoločnosť nemala povolenie na prevádzkovanie zariadenia, ani na zber odpadov, ale ani súhlas na nakladanie nebezpečnými odpadmi.

VYHODNOTENIE ČINNOSTI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA ROK 2020

Dátum: 18. 02. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) uložila v minulom roku 613 pokút v celkovej sume 1.914.039,26 eur, čo je doteraz najviac v histórii SIŽP. Porušenie právnych predpisov bolo v roku 2020 zistené v 43% vykonaných kontrol. Oproti predchádzajúcemu roku 2019 ide o nárast o 8%. Nové vedenie SIŽP v roku 2020 taktiež začalo s obnovou zastaranej techniky a vybavenia inšpektorov.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYDALA PRÍKAZ NA ZASTAVENIE VYPÚŠŤANIA ODPADOVÝCH VÔD DO ODKALISKA POŠA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU

Dátum: 27. 01. 2021

V pondelok 25. januára sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny ustanovenej vo veci šetrenia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd na potoku Kyjov. Jedným z opatrení uložených pracovnou skupinou pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je povinnosť ukončiť vypúšťanie odpadových vôd z areálu Chemko Strážske do odkaliska Poša.

NELEGÁLNE UMIESTNENÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD V HLADOVKE A ZÁBIEDOVE

Dátum: 22. 01. 2021

SIŽP v júni 2018 postúpila všetky svoje zistenia polícii vzhľadom na rozsah protiprávnej činnosti, z ktorého bolo dôvodné sa domnievať, že došlo k trestnému činu. Po roku a pol vyšetrovatelia vzniesli vo veci obvinenie. „SIŽP v tejto veci skutočne promptne reagovala a zistila skutkový stav, ktorý nasvedčoval spáchaniu trestných činov, čo sa predsa potvrdilo aj medializovaným vznesením obvinenia. Verím, že orgánom činným v trestnom konaní sa podarí vec dotiahnuť do úspešného konca a páchatelia tejto environmentálnej protiprávnej činnosti budú aj odsúdení,“ zdôraznil Ján Jenčo, generálny riaditeľ SIŽP.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Reálnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.

 Čítať viac

Tlačové správy