Genetika

V roku 1992 prijala Konferencia Organizácie spojených národov Dohovor o biologickej diverzite.
Slovenská republika patrí medzi zmluvné strany od roku 1994.

Hlavnými cieľmi dohovoru je

  • ochrana biologickej rôznorodosti na všetkých úrovniach od genetickej, cez druhovú po ekosystémovú;

  • trvalo udržateľné využívanie jej zložiek;

  • spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov.

K Dohovoru boli prijaté dva vykonávacie protokoly:

Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti, ktorý upravuje prepravu a obchod so živými geneticky modifikovanými organizmami v rámci zmluvných strán a narábanie s geneticky modifikovanými organizmami medzi zmluvnými a nezmluvnými stranami.

Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní
prínosov vyplývajúcich z ich používania.