Invázne nepôvodné druhy

Objavenie sa nepôvodných druhov, či už živočíchov, rastlín, húb alebo mikroorganizmov na nových miestach nevzbudzuje vždy obavy. Významná podskupina nepôvodných druhov sa však môže stať inváznou a môže mať závažný nepriaznivý vplyv na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ako aj iný sociálny a hospodársky vplyv, ktorému by sa malo zabrániť. Hrozba pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ktorú predstavujú invázne nepôvodné druhy, má rozličné formy, vrátane vážnych vplyvov na pôvodné druhy a štruktúru a fungovanie ekosystémov, a to zmenou biotopov, predátorským správaním, konkurenciou, prenosom chorôb, nahradením pôvodných druhov vo významnej časti ich oblasti výskytu a genetickými vplyvmi prostredníctvom hybridizácie. Okrem toho môžu mať invázne nepôvodné druhy významný nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie a hospodárstvo. Za hrozbu možno považovať iba živé jedince a ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať. Vo všeobecnosti je prevencia z environmentálneho hľadiska žiaducejšia a nákladovo efektívnejšia ako následná reakcia. Aj z tohto dôvodu sa zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace nariadenie Európskej únie č. 1143/2014 zameriava na zabránenie úmyselnej i neúmyselnej introdukcii aj takých potenciálne inváznych druhov, ktorých výskyt nebol v Európskej únii dosiaľ zaznamenaný alebo takých druhov, ktoré sa v členských štátoch Európskej únie nachádzajú v skorom štádiu invázie.

Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie č. 449/2019, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.

Tieto invázne nepôvodné druhy je zakázané priniesť na územie Slovenskej republiky, držať, rozmnožovať, prepravovať okrem ich prepravy v súvislosti s ich eradikáciou, uvádzať na trh, používať, vymieňať, nechať rozmnožovať, chovať, pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia.

Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov sú dané vyhláškou MŽP SR č. 450/2019 Z. z.

Na invázne nepôvodné druhy uvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie sa vzťahujú zákazy podľa Čl. 7 ods. 1 nariadenia Európskej únie č. 1143/2014

Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie je tvorený troma nariadeniami EÚ: 

  1. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141, ktorým sa prijíma zoznam inváznych  nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014.
  2. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1263, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ)  2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady  (EÚ) č. 1143/2014.
  3. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1262, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 s cieľom aktualizovať zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie.