Oblasť prístupu ku genetickým zdrojom

Informácie ku implementácii

Nariadenie EÚ ABS implementuje v EÚ medzinárodné pravidlá, ktoré upravujú, ako majú používatelia genetických zdrojov postupovať, aby boli v súlade s pravidlami prístupu a zdieľania prínosov („ABS”) s krajinami, ktoré sú poskytovateľmi genetických zdrojov. Nagojský protokol obsahuje aj ďalšie pravidlá, ale tie nie sú uvedené v nariadení EÚ ABS a preto sa na ne pôsobnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia nevzťahuje. 

Nariadenie EÚ ABS je doplnené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1866, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia EÚ ABS, pokiaľ ide o register zbierok, monitorovanie dodržiavania predpisov zo strany používateľov a osvedčené postupy ("vykonávacie nariadenie").