Podanie oznámenia v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti


PODANIE OZNÁMENIA V SÚVISLOSTI S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI


v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


  • Oznámenie sa týka uvedenia skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, a ktoré sa týkajú   protispoločenskej činnosti;
  • Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa;
  • Každé oznámenie musí obsahovať meno a priezvisko, pobyt oznamovateľa, dátum podania oznámenia, predmet oznámenia, vlastnoručný podpis oznamovateľa;
  • Oznámenie sa podáva zodpovednej osobe Slovenskej inšpekcii životného prostredia - ústredie, ktorou je Oddelenie kontroly;
  • Oznámenie sa posudzuje vždy podľa jeho obsahu;
  • Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa;
  • Oznámenie možno podať elektronicky na e-mailovú adresu: podnet307@sizp.sk, pričom toto oznámenie je potrebné potvrdiť vlastnoručným podpisom do piatich pracovných dní, inak bude odložené;
  • Ostatné spôsoby podania oznámení v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti sú zachované a upravené v Čl. III, odsek 3.1 Smernici č. 4/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.