Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Rozhodnutie o zastavení konania vo veci zmeny integrovaného povolenia Z9-SP pre prevádzku_Farma ošípaných Terezov

Dátum: 26. 01. 2023

Rozhodnutie o zastavení konania vo veci zmeny integrovaného povolenia Z9-SP

prevádzkovateľa:

"NIMEX s.r.o. Maňa 703, 941 45 Maňa, IČO: 53 334 043",

pre prevádzku: 

"Farma ošípaných Terezov",

v súvislosti so žiadosťou na vydanie súhlasu na predĺženie lehoty na dokončenie stavby

"Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných Terezov"

WOOD ENERGY s.r.o. - zmena integrovaného povolenia Z12-SP pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“

Dátum: 13. 01. 2023

WOOD ENERGY s.r.o., - zmena integrovaného povolenia Z12-SP - vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením:

"Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka" (IV. a V. etapa)

podľa projektovej dokumentácie:

"Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 3. kazeta"

v areáli prevádzky:

"Skládka odpadov Turzovka - Semeteš",

na pozemkoch parcelné KN-C č. CKN 5428/4, 5428/6, 5431/35, 5431/36, 5431/37, 5431/38, 5432/1, 5432/2, 5432/4, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, k. ú. Turzovka, ktoré sú neusporiadané.

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00