Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia_Dežerická EKO, s.r.o._Skládka odpadov – Dežerice III

Dátum: 28. 07. 2021

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia 

prevádzkovateľa:

"Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice, IČO: 46 179 801"

pre prevádzku:

"Skládka odpadov – Dežerice III"

Súčasťou žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku je aj vydanie povolenia na uskutočnenie stavby "Dežerice III. SKLÁDKA NNO", ako aj vydanie príslušných vyjadrení a súhlasov v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby.

Verejná vyhláška_Prizvanie na ústne pojednávanie vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba medených káblov“

Dátum: 24. 07. 2021

Prizvanie na ústne pojednávanie

vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku: 

„Výroba medených káblov“ 

prevádzkovateľa:

VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089 

Verejná vyhláška_Rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ_Skládka odpadov Rajec Šuja nová kazeta na ukladanie odpadu - Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Dátum: 23. 07. 2021

Rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods.2 písm. b) zákona o IPKZ

 v konaní vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu:

"Skládka odpadov Rajec Šuja nová kazeta na ukladanie odpadu - Uzatvorenie a rekultivácia skládky",

prevádzkovateľovi a stavebníkovi

"Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO: 36 930 387",

v prevádzke

"Skládka odpadov Rajec Šuja",

na pozemku v k.ú. Rajec, parc. č. KN-E č. 1077, zapísanom na LV č.: 3244, ktorého vlastníctvo je neusporiadané.

Verejná vyhláška_Upovedomenie o začatí konania vrátane prílohy_REMKO Sírnik s.r.o.

Dátum: 19. 07. 2021

Upovedomenie o začatí konania

 vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku:

 "Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný"

 prevádzkovateľovi - stavebníkovi:

"REMKO Sírnik s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice v. z. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice" 

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00