Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia Z6-SP_pre prevádzku „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“

Dátum: 08. 10. 2021

Zmena integrovaného povolenia na vykonávanie činností

v prevádzke:

"Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce",

 ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby:

"Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa"

a povolenie zmeny stavby:

"Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - I. etapa"

pred jej dokončením, umiestnenej na pozemku KN-C parcelné č. 339/4 v katastrálnom území Šemetkovce, prevádzkovateľovi – stavebníkovi:

"SARO Slovakia s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 48 136 689"

Verejná vyhláška_Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu Inštalácia vzduchového chladiča na HRP 5

Dátum: 05. 10. 2021

Kolaudačné rozhodnutie,

ktorým sa povoľuje podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  užívanie stavby:

"Inštalácia vzduchového chladiča na HRP 5"

stavebníkovi:

"SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava"

v prevádzke:

"Hydrogenačná rafinácia palív 2,5,6"

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00