Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia Z15_ESI_Oravský Podzámok

Dátum: 30. 11. 2020

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia 

vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ“, prevádzkovateľovi a stavebníkovi

"ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381, IČO: 36 394 564"

 v prevádzke

"Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká"

na pozemkoch v k.ú. Kňažia, parc. č. KN-E č. 1094, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1096/2, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101/1, 1101/2, 1102, 1103/1, 1103/2, 1104/1, 1104/2, 1105, 1106, 1107, 1120, 1128, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147/1, 1147/2, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 3999.

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00