Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Prizvanie na ústne pojednávanie nariadené v konaní vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô

Dátum: 05. 03. 2021

Prizvanie na ústne pojednávanie

nariadené v konaní vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku:

„Skládka nie nebezpečných odpadov Martin - Kalnô“ ,

ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia pre stavbu:

„Martin-Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta“ – 2. časť 2. kazety.

Verejná vyhláška_Rozhodnutie o povolení užívania a zmeny stavby_Hydinárska farma Róbert Gazdag_Vojka Farm s.r.o.

Dátum: 04. 03. 2021

Rozhodnutie vo veci povolenia užívania a zmeny stavby

„Hydinárska farma Róbert Gazdag“

v prevádzke:

„Hydinárska farma Róbert Gazdag“

pre stavebníka:

„Vojka Farm s.r.o.“ 

Verejná vyhláška_Rozhodnutie o zmene IP Z15-SP_ESI s.r.o._Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká

Dátum: 03. 03. 2021

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia

pre prevádzku:

"Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká"

prevádzkovateľa:

"ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381"

zmena integrovaného povolenia  vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“, v areáli prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“, na pozemkoch parcelné číslo KN-E č. 1094, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1096/2, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101/1, 1101/2, 1102, 1103/1, 1103/2, 1104/1, 1104/2, 1105, 1106, 1107, 1120, 1128, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147/1, 1147/2, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 3999, v k.ú. Kňažia, ktorých vlastníctvo je neusporiadané, ku ktorým nemá stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby.

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00