Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti_Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká

Dátum: 24. 06. 2020

Rozhodnutie

o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods.2 písm. b) zákona o IPKZ

v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004   v znení neskorších zmien, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia na stavbu

„ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ“

a o udelenie súhlasu podľa § 26 ods.8 zákona o IPKZ na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, prevádzkovateľovi a stavebníkovi
ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381, IČO: 36 394 564

pre prevádzku

„Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“.

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00