Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Opätovné doručenie_Rozhodnutie o upustení od príloh

Dátum: 16. 05. 2019

Oznámenie o opätovnom doručovaní verejnou vyhláškou z dôvodu neznámej adresy vlastníka pozemku vo veci vydania rozhodnutia č. 1273-13855/2019/Rum/370210104/Z5-SP zo dňa 23. 04. 2019 o upustení od príloh k žiadosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ pre prevádzku „Riadená skládka tuhých odpadov“, prevádzkovateľa Duslo, a.s.

Verejná vyhláška_Rozhodnutie o upustení od príloh k žiadosti

Dátum: 16. 05. 2019

Rozhodnutie o upustení od príloh k žiadosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 4034/OIPK-1171/06-Kč/370240104 zo dňa 17.07.2006, právoplatné dňa 03.08.2006 v znení neskorších zmien a doplnení, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby "Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Smutná II - CHEMOLAK a.s. Smolenice" a o udelenie súhlasu podľa ustanovenia § 26 ods. 8 zákona o IPKZ na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, prevádzkovateľovi a stavebníkovi "CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31 411 851".

Sprístupňovanie informácií

Dátum: 14. 12. 2017

Povinnými osobami na sprístupňovanie informácií v rámci Slovenskej inšpekcie životného prostredia sú:

  1. ústredie 
  2. inšpektoráty životného prostredia

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00