Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 5 pre prevádzku „Skládka odpadov Veronika“

Dátum: 25. 09. 2023

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č.5868-20552/37/2007/Ver/373230107 zo dňa 05. 10. 2007 v znení neskorších zmien, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia

na stavbu:

"DEŽERICE Veronika Skládka odpadov, uzatvorenie a rekultivácia skládky"

v prevádzke:

"Skládka odpadov Veronika"

pre prevádzkovateľa:

"Obec Dežerice, Dežerice č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00310336"  

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00