Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov Rajec“ súčasťou ktorého je vydanie stavebného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Rajec“ prevádzkovateľovi Skládka odpadov Rajeckého regiónu-združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec

Dátum: 09. 06. 2023

Integrované povolenie   pre prevádzku:

 "Skládka odpadov Rajec"

prevádzkovateľovi:

"Skládka odpadov Rajeckého regiónu-združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec",  

súčasťou ktorého je vydanie stavebného povolenia na stavbu:

"Skládka odpadov Rajec" na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2671/1, 2671/2, 2671/3, 2672/2, 2672/3, 2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/29, 2672/30, 2672/39, 2672/41, 2672/42, 2672/43, 2672/44, 2672/45, 2672/46, 2672/47, 2672/48, 2672/49, 2672/50, 2672/51, 2672/52, 2672/53, 2672/54, 2672/55, 2672/56, 2672/57, 2672/58, 2672/59, 2732/2, 2732/3 (a zároveň na pozemku registra „E“ parc. 1085, 1077, 1097, 1098) v katastrálnom území Rajec, okres Žilina, ktoré sú neusporiadané.

Verejná vyhláška_Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka železitých kalov Hlohovec-Šulekovo“

Dátum: 30. 05. 2023

Upovedomenia o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia

 pre prevádzku:

"Skládka železitých kalov Hlohovec-Šulekovo"

prevádzkovateľa:

"DH Ekologické služby, spol. s.r.o., Podzámska 12, 920 01 Hlohovec"

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00