Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie sa riadi zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“.
Zákonom o verejnom obstarávaní Slovenská republika prebrala právne akty európskych spoločenstiev a EÚ.

Slovenská inšpekcia životného prostredia v zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona o verejnom obstarávaní je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní sa ustanovujú finančné limity pre tovary, služby a stavebné práce v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.ted.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník https://www.uvo.gov.sk/vestnik-590.html

Postupy zadávania podlimitných zákaziek sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk.

Úradný názov:Slovenská inšpekcia životného prostredia
IČO:00156906
Sídlo:Grösslingová 5, 811 09 Bratislava
Štát:Slovenská republika
Kontaktné osoby:Odbor ekonomiky a verejného obstarávaniaKontaktná osoba pre poskytovanie informácií
Telefón:+ 421 02 5930 4148
Fax:
e-mail:vladimira.cervenanova@sizp.sk